Ese gukuramo inda ni kimwe no kwica umuntu?

0 like 0 dislike
61 views
asked Nov 7, 2016 in Ibibazo byerekeye ku muntu by innocent M. (18,750 points)

1 Answer

0 like 0 dislike
answered Jun 26, 2017 by innocent M. (18,750 points)

Ikibazo cyo gukuramo inda ni kimwe mu bivugwaho cyane muri iyi minsi isi igendana n'iterambere ryihuta. Kubonera igisubizo umuntu wigeze gukuramo inda, cyangwa uwafashije mugenzi we kuyikuramo, bisaba imbaraga mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Uko byagenda kose, Bibiriya ibivugaho mu buryo butomoye.

Kwica umuntu, ni ukumwambura ubuzima yiherewe n'Imana. Mu mategeko 10 Imana yahaye Mose, Kuva 20:13, Bibiriya igira iti "Ntuzice". Inyamaswa ziribwa, Imana yazihaye umuntu nk'ibyokurya, kimwe n'ibimera. (Kuva 9:3-4) kubera iyo mpamvu, kwica inyamaswa si icyaha, iri tegeko ryo kutica rireba gusa kwica umuntu mugenzi wawe.

Kumenya niba gukuramo inda ari kimwe no kwica umuntu bisaba kubanza gusobanukirwa ibintu bibiri: 

1. Ubuzima bw'umuntu butangira ryari? 

2. Ese niba amategeko y'igihugu runaka yemerera utwite gukuramo inda, ubwo igihe abikozee aba akoze icyaha cyo kwica?

Igihe cyose Imana yagiye igaragaza ko umuntu atemerewe gufata umwanzuro wo gushyira iherezo ku buzima bw'undi muntu. Mu isezerano rya kera, tubona ahantu henshi muri Bibiriya aho Imana yagiye itanga itegeko ryo kurimbura abantu runaka kubera impamvu zitandukanye. Imana yo ibifitiye uburenganzira.  Reka dusubize ibi bibazo 2 byo hejuru:

1. UBUZIMA BW'UMUNTU BUTANGIRA RYARI? Mu buryo budasubirwaho kandi budakwiye kugibwaho impaka, Bibiriya igaragaza ko ubuzima bw'umuntu butangira igihe intanga-gabo ihuye n'igi ry'umugore. Guhera kuri aka kanya, uguhura kw'izi ngingo 2 guhita gukora ikintu kimwe kigizwe na ADN yihariye kimwe nuko buri muntu wese afite ADN yihariye utitaye ku myaka afite. Ako kanya umugore akimara gusama, iri gi riri mu nda ye riba ari umuntu kimwe na nyina uritwite. Itandukaniro hagati y'iri gi nanjye urimo kwandika iyi nkuru, ni imyaka tumaze gusa. Igihe cyose uyu mugore, cyangwa umukobwa, yafata umwanzuro wo guhagarika ubuzima buri munda ye, aba akoze icyaha cyo kwica kimwe n'uwishe umusaza w'imyaka 90. 

Zaburi 139:16 , Bibiriya igiri iti: "Nkiri urusoro, amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose, yategetswe itarabaho numwe". Birasobanutse. Nkiri urusoro, n'umunsi wanjye wambere utaruzura, Imana yambonaga nk'uriho. Imana yabwiye Yeremiya iti "Nakweje utaravuka ..." (Yeremiya 1:5). 

2. Ese niba amategeko y'igihugu runaka yemerera utwite gukuramo inda, ubwo igihe abikoze aba akoze icyaha cyo kwica?‚Äč

Niba tumaze kwemeranywa ko ubuzima bw'umuntu butangira ku isamwa, ntidukwiriya kwibaza no kureba icyo amategeko y'igihugu runaka avuga. Igihe cyose amategeko y'Imana atambuka mbere. Mu gihugu runaka baramutse bafashe umwanzuro, bakawandika, bakavuga ngo uhereye none gusambana biremewe, ibyo ntibikuraho na gato kuba gusambana ari icyaha. 

Muri make, umuntu wese ufata umwanzuro wo gukuramo inda, utitaye ku gihe iyo nda imaze, aba afashe umwanzuro wo gushyira iherezo ku buzima bw'umuntu, icyo kandi ni icyaha cyo kwica umuntu.

Imana ibahe umugisha.

- Ibibazo 510 kuri Bibiriya...
- Ibitabo by'ubuntu 78 ...
- Amasomo ya Bibiriya 105...
- Films 59...
- Documentaires 35.....
- N'ibindi biracyaza ....

Ikaze kuri Bazabibiriya.org. Ushobora kubaza ibibazo byose ufite, ugahabwa ibisubizo n'inararibonye zibifashijwemo n'Umwuka Wera, Ukiga Bibiriya wisanzuye kandi ku buntu; ....Mwaherewe ubuntu,....

517 questions

40 answers

4 comments

381 users

Umurongo w'uyu munsi:Daily Quotes by CalendarLabs

IBIBAZO ABASOMYI BIBANZEHO CYANE:

Ikibazo cy'umunsi: Ese koko Yavutse ku itariki 25/12?

Ikibazo cy'icyumweru: Isengesho ni iki?

Ikibazo cy'ukwezi: Ese hari itandukaniro hagati y'icyaha ukoze ubigambiriye n'icyo ukoze utabishaka?

Ikibazo cy'umwaka: Ibihe by'Abanyamahanga ni iki?

Ikibazo cy'ibihe byose: Ibihe by'Abanyamahanga ni iki?

------------------------------------------

------------------------------------------
Izindi mbuga za Gikristo mu Rwanda:

- Ibyishimo.com
- Agakiza.org
- Isange.com
- Iyobokamana.com
-----------------------

ESE WARI UZI KO UBU USHOBORA GUSOMA BIBIRIYA Y'IKINYARWANDA ONLINE?
Kanda hano usome Bibiriya

-------------------------------------
Iki gikorwa mukigezwaho ku bufatanye na mochahost, inzobere mu kubika za website (Hosting and domain name registrar).
...