Kurokoko ibihe by'imperuka: Ni iki nkeneye kumenya?

0 like 0 dislike
152 views
asked Nov 6, 2016 in Ibibazo byerekeye ibihe by'imperuka by innocent M. (18,750 points)
reshown Dec 10, 2016 by innocent M.

1 Answer

0 like 0 dislike
answered May 27, 2017 by innocent M. (18,750 points)

Akenshi, abantu bakunze kugira ubwoba iyo havuzwe ibyerekeranye n'imperuka. nyamara si uko byari bikwiye kugenda. Ku bizera Imana, gutekereza ku iherezo bibazanira umunezero n'ibyishimo, ku batizera hari impamvu ifatika yo kugira ubwoba.

Hari ibintu 2 by'ingenzi byafasha buri wese kugira umutekano igihe atekereza ku bihe by'imperuka: Icya mbere ni uko Imana ari Umugenga wa byose (Souvereign), kandi ifite ibihe byose mu kiganza cyayo. Icya 2 ni ukwibuka ko Bibiriya isobanura neza ibyerekeranye n'iminsi y'imperuka. Twizera ko Bibiriya ari ijambo ry'Imana, yanditswe kugirango Imana ihishurire umuntu ibiriho n'ibizaba. Tugomba kubyizera uko Bibiriya ibivuga, kuko Petero wa 2 igice cya 1:21 Bibiriya igira iti: "Kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera". Muri Bibiriya harimo ukuri kutajijinganywaho, kuko ubuhanuzi bwayo butameze nk'ubwa bamwe mu bagiye bahanura ibyerekeye imperuka ariko bikaza kugaragara ko ibyo bahanuye byari ibinyoma (Nka Nostradamus n'abandi); Igihe cyose Bibiriya yavuze ku byari bitaraba, byasohoye nk'uko yabivuze neza neza, nta na rimwe yigeze yibeshya.

Ibyo ukeneye kumenya niba wibaza uko wazarokoko iminsi y'imperuka bishingiye kuwibaza ibi bibazo:

1. Bibiriya ivuga iki ku byerekeye iminsi y'imperuka?
2. Nasobanukirwa nte ibyo Bibiriya ivuga ku byerekeye iminsi y'imperuka?
3. Ibyo Bibiriya ivuga ku byerekeye iminsi y'imperuka bifite izihe ngaruka ku buzima bwanjye bw'uyu munsi?

Ni ngombwa cyane gutekereza kuri ibi bibazo no kugerageza kubibonera ibisubizo bikwiriye. Igihe cyose utarabibonera ibisubizo, nta kabuza ko uzahora uhangayikishijwe no kumenya niba uzarokoka ibihe by'imperuka.

Ku byerekeranye n'iminsi y'imperuka, Bibiriya ivuga neza ko bimwe mu bitabo byo muri Bibiriya nka Daniel n'ibyahishuwe, ntibirimo gusa amateka y'ibyabaye, ahubwo harimo n'ubuhanuzi ku minsi y'imperuka. Mu ncamake, birazwi mu buryo butajijinganywaho ko umunsi umwe, utazwi, Yesu azaza gutware Itorero rye (Rapture). Nyuma y'aho, isi izahita itangira igihe cy'imibabaro ikomeye itewe na antikristo, icyo gihe kikazamara imyaka 7. Nyuma y'iyi myaka 7, Yesu azagarukana n'Itorero gutegeka  mu isi, ari i Yerusalemu, mu ngoma izamara imyaka 1000 (Millenium).

Igihe kimwe, mu buryo butunguranye cyane, abantu bazabura abandi hano muri iyi si. Ibi bizwi nko "Kuzamurwa kw'Itorero". Iyi ntizaba ari imperuka, bizaba ari itangiriro ryayo. ubutumwa bwiza buravugwa, abantu barigishwa, bamwe barizera abandi bakinangira, ariko nta kizabibuza kuba, bizaba.

ESE IBYO BYOSE BIKWIRIYE KUGIRA IZIHE NGARUKA KU BUZIMA BWACU UYU MUNSI?

Hari Imyitwarire 3 ikwiriye kuturanga kugirango dutegure eho hazaza n'ibihe by'imperuka:

1. KUBAHA IMANA NO KUYUMVIRA: Yesu yabisubiyemo kenshi, yadusabye guhora twiteguye, ashobora kugaruka gutwara itorero igihe icyo aricyo cyose. Buri wese akwiriye gusuzuma imibereho ye, akareba niba ihuye n'umurongo Imana yifuza nk'uko tuwukura mu ijambo ryayo.

2. AGAKIZA: Imana yateganije inzira buri wese ubyifuza yacamo kugirango azarokoke iminsi y'imperuka. Iyo ni impano y'agakiza kabonerwa mu kwizera Yesu Kristo.

3. KWAMAMAZA INKURU NZIZA: Inkuru nziza buri wese yamenye akwiriye kutayigira ibanga. Menyesha benshi bashoboka ibyo wamenye, bibwire abandi kugirango na bo bazabashe kurokoka ibihe by'imperuka

Ibisigaye, ni ukwibuka ko hari umunsi buri wese azaca imbere y'intebe y'urubanza, "Kugirango buri muntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubir, ari ibyiza cyangwa ibibi". Ibyo Bibiriya yahanuye bigasohora, ni ikimenyetso ko ibitarasohora bizasohora umunsi umwe. Ku bizeye, Umunsi w'imperuka uzaba uw'ibyishimo n'umunezera, ku banze kwizera uzababera umunsi w'umujinya w'Imana.

Mu gusoza, Reka mvuge mu nteru imwe ngo::  "Niba wifuza kurokoka ibihe by'imperuka, suzuma niba warakiriya impano y'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'Umwami wacu Yesu Kristo. 1 Abatesaloniki 5:9 ".

Ushobora kureba ibyerekeye ingoma y'imyaka 1,000 hano

- Ibibazo 510 kuri Bibiriya...
- Ibitabo by'ubuntu 78 ...
- Amasomo ya Bibiriya 105...
- Films 59...
- Documentaires 35.....
- N'ibindi biracyaza ....

Ikaze kuri Bazabibiriya.org. Ushobora kubaza ibibazo byose ufite, ugahabwa ibisubizo n'inararibonye zibifashijwemo n'Umwuka Wera, Ukiga Bibiriya wisanzuye kandi ku buntu; ....Mwaherewe ubuntu,....

517 questions

40 answers

4 comments

381 users

Umurongo w'uyu munsi:Daily Quotes by CalendarLabs

IBIBAZO ABASOMYI BIBANZEHO CYANE:

Ikibazo cy'umunsi: Ese koko Yavutse ku itariki 25/12?

Ikibazo cy'icyumweru: Isengesho ni iki?

Ikibazo cy'ukwezi: Ese hari itandukaniro hagati y'icyaha ukoze ubigambiriye n'icyo ukoze utabishaka?

Ikibazo cy'umwaka: Ibihe by'Abanyamahanga ni iki?

Ikibazo cy'ibihe byose: Ibihe by'Abanyamahanga ni iki?

------------------------------------------

------------------------------------------
Izindi mbuga za Gikristo mu Rwanda:

- Ibyishimo.com
- Agakiza.org
- Isange.com
- Iyobokamana.com
-----------------------

ESE WARI UZI KO UBU USHOBORA GUSOMA BIBIRIYA Y'IKINYARWANDA ONLINE?
Kanda hano usome Bibiriya

-------------------------------------
Iki gikorwa mukigezwaho ku bufatanye na mochahost, inzobere mu kubika za website (Hosting and domain name registrar).
...